17.04.2013
Muutoksia vuosilomalakiin

Eduskunta on hyväksynyt vuosilomalakiin tehdyt muutokset 3.4.2013. Lakimuutokset koskevat kuukausipalkkaisen lomapalkan laskentaa, lomakorvauksen jakajia sekä työntekijän oikeutta siirtää vuosilomaa heti ensimmäisestä sairauspäivästä työkyvyttömyyden vuoksi. Lakimuutosten taustalla ovat Euroopan unionin tuomioistuimen antamat päätökset (C-78/11 Anged ja C-486/08 Land Tirol). Siirtymäsäännöksen mukaan työnantaja saa soveltaa ennen lain voimaantuloa tehtyjen työ- tai virkaehtosopimusten määräyksiä kuluvan sopimuskauden loppuun saakka.

Kuukausipalkkaisten lomapalkan laskenta työajan ja palkan muuttuessa

Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskenta muuttuu tilanteissa, joissa työntekijän työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana. Tällöin työntekijän lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti. Jos työntekijän työaika on muuttunut ansaintavuoden jälkeen ennen loman alkua, lomapalkka lasketaan ansaintavuoden työaikaa vastaavasta kuukausipalkasta, käytännössä viimeisimmän voimassa olleen kuukausipalkan mukaan. Lomapalkan muutosta sovelletaan 1.4.2013 lukien ansaittaviin vuosilomiin. Tämä tarkoittaa sitä, että lomakorvaus työsuhteen päättyessä voidaan laskea uusien säännösten mukaan 1.4.2013 jälkeen ansaitusta lomaoikeudesta.

Vuosilomapäivien siirto-oikeus sairastuttaessa

Jatkossa työntekijällä on oikeus pyynnöstä siirtää lomaa heti ensimmäisestä sairauspäivästä riippumatta siitä, sairastuuko ennen loman alkua vai loman aikana. Sairastumisesta loman aikana ei enää seuraa seitsemän päivän karenssi. Karenssipäivien poistamista koskeva muutos tulee voimaan 1.10.2013. Muutos ei siten koske tulevan kesälomakauden vuosilomia. Säännös koskee vain lakisääteisiä vuosilomia enintään 30 lomapäivää vuoden ja yli vuoden jatkuneissa työsuhteissa ja 24 lomapäivää alle vuoden kestäneissä työsuhteissa. Työ- tai virkaehtosopimuksella on mahdollista sopia karenssipäivistä lakisääteisen lomaoikeuden ylittävien lomapäivien osalta. Loman siirto-oikeus ei koske lomarahanvaihtovapaita.

Jakajat lomakorvauksen laskennassa

Muutosten yhteydessä vuosilomalain 17 §:ään on lisätty kuukausipalkan vakiojakaja 25. Työsuhteen päättyessä kuukausipalkkaa saavan henkilön lomakorvaus lasketaan kertomalla lomapäivän palkka korvattavien lomapäivien lukumäärällä. Uuden säännöksen mukaan lomapäivän palkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 25 ja viikkopalkka luvulla 6. Näin käytännössä on jo pääsääntöisesti toimittu tähänkin saakka. Työ- tai virkaehtosopimuksella lomakorvauksen laskemisesta voidaan sopia toisin. Tämä lainmuutos tuli voimaan 1.4.2013.