Silta hyödyntää analytiikkaa aktiivisesti liiketoiminnassaan yhdistämällä ja analysoimalla eri lähteistä tulevia datavirtoja. Tuloksena saadaan eri liiketoiminnan mittareista kokonaiskuva päätöksenteon tueksi.

Monissa yrityksissä esimerkiksi HR-, talous- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät tuottavat kaikki omat raporttinsa. Eri järjestelmistä tulevat datavirrat jäävät erillisiksi, jos niitä ei käsitellä ristiin. Näin eri tekijöiden vaikutukset toisiinsa jäävät pimentoon.

Sillassa on toisin.

Puolitoista vuotta sitten Sillassa alettiin hyödyntää analytiikkaa entistä tehokkaammin syöttämällä eri lähteistä tuleva dataa samaan/yhteiseen raportointijärjestelmään. Dataa analysoidaan ristiin ja ja rastiin, jolla saadaan tunnuslukuja johtamisen tueksi.

Tulokset näkyvät yhdessä dashboard-näkymässä, josta yhdellä silmäyksellä voi myös nähdä mittareissa tapahtuneet muutokset, jotka vaativat lähempää tarkastelua.

”Liiketoiminnassa eri osa-alueet limittyvät aina toisiinsa ja siksi niitä kannattaa myös katsoa eri näkökulmista. Yhtä mittaria kerrallaan seuraamalla sortuu helposti osaoptimointiin, eikä tilanteesta saa muodostettua oikeaa kokonaiskuvaa”, huomauttaa Sillan talousjohtaja Kati Paulin.

Raportointijärjestelmä yhdistelee talousluvuista, työaikakirjauksista, laadunseurannasta sekä asiakkuudenhallintajärjestelmästä saatua dataa. Lisäksi tietokantaan tuodaan asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset. Tunnuslukuja ei tarvitse laskea manuaalisesti, vaan ne saadaan yhdellä klikkauksella.

 

”Voimme näin yhdessä paikassa seurata asiakkuuksiemme kehittymistä eri näkökulmista ilman hillittömiä excel-kikkailuja. Seuraamme usealla mittarilla tilannetta yhtäaikaisesti ja haemme laajempaa kuin pelkästään taloudellista näkökulmaa: Asiakkuuden kannattavuuden lisäksi voimme seurata esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä tai palvelukokonaisuuden tilaa”, Paulin kertoo. 

Eri datatyyppejä yhdistelemällä pystytään tarkastelemaan monenlaisia asioita ja käyttämään niitä liiketoiminnan operoinnissa ja kehittämisessä hyväksi.

”Kun tarkastellaan esimerkiksi työaikakirjauksia, talouslukuja ja henkilöstötyytyväisyystietoja kokonaisuutena voidaan tehdä johtopäätelmiä vaikkapa siitä, miten paljon… voidaan johtaa tiimejä ja ohjata niiden resursseja juuri sinne, missä kulloinkin tarve on. Tämä on myös arvokasta tietoa toiminnan suunnitteluun.

Sillan tapa toimia ei ole valmis, vaan sitä kehitetään jatkuvasti eteenpäin.

”Haluamme tulevaisuudessa tarkastella syvemmin esimerkiksi, miten oman henkilöstön ja asiakkuuksien tunnusluvut korreloivat keskenään”, Paulin sanoo.

  
Wärtsilä
VR Group logo
ABB