2 minuutin luku

Mitä sukupolvi Z odottaa työelämältä?

Mitä sukupolvi Z odottaa työelämältä?

Kevään 2018 aikana on referoitu paljon 2018 Deloitte Human Capital Trends-tutkimusta, jossa on selvitetty muun muassa milleniaali-sukupolven työelämäodotuksia tulevaisuudelle. Milleniaaleilla tarkoitetaan vuosina 1983-1994 syntyneitä, eli jo työelämään astunutta sukupolvea.

Nämä tulokset toimivat hyvänä heijastepohjana 1995 ja sen jälkeen syntyneille joita kutsutaan Z-sukupolveksi.

Deloitte analysoi tutkimustuloksissaan, mitä asioita milleniaalit pitävät tärkeinä työnantajan kannalta. Tutkimus kertoo, että tärkeitä sitouttajia ovat palkan ja organisaatiokulttuurin lisäksi joustavuus ja tasa-arvo. Erityispiirre Pohjoismaiden osalta oli tutkimustuloksissa se, että organisaatiokulttuuri nousi selkeästi palkan edelle.

Milleniaalit pitävät Deloitten tutkimuksen mukaan lisäksi tärkeänä, että he voivat kokea tekevänsä omia arvoja tukevaa mielekästä ja merkityksellistä työtä.

Nopealla kyselyllä vastauksia työnantajamielikuvan rakentamiseen

Silta Oy halusi ottaa selvää, miten Deloitten tutkimuksen tulokset korreloivat Z -sukupolven kanssa. Toteutimme nopean kyselyn toukokuussa 2018 espoolaisessa lukiossa. Kyselyssä otettiin selvää nuorten odotuksista työelämälle. Kyselyyn vastasi 23 lukiolaista, jotka ovat syntyneet v. 1999 - 2000. Vastanneista peräti 70 prosenttia on jo mukana jollain tavalla työelämässä, joko kesätyön tai osa-aikatyön kautta. Lähes neljä viidestä vastaajasta (78 prosenttia) on aikeissa mennä kesätöihin nyt alkavana kesänä 2018.

 

 vastaajan syntymävuosi

Kuva 1 Vastaajan syntymävuosi

 

 

vastaajan sukupuoli Kuva 2. Vastaajan sukupuoli

 

Jatkokysymyksenä niille nuorille, jotka olivat vastanneet olevansa jo mukana työelämässä, kyselyssä tiedusteltiin, onko työelämä vastannut heidän odotuksiaan. Kaikki vastaajat tunsivat, että heidän omat odotuksensa ovat täyttyneet työelämän osalta tähän asti.

Pelkkä palkka ei enää riitä

Nuorilta kysyttiin, mikä heidän mielestään on ollut tähän asti parasta työelämässä. Nuorille työ tuo taloudellista itsenäisyyttä, joten palkan merkitys korostui 30 prosentilla vastaajista. Palkan kanssa ihan yhtä korkealle arvostettiin työkavereita. Lisäksi työelämästä oli jäänyt mieleen vastaajien mielestä uudet kokemukset sekä työpaikan yrityskulttuuri ja ilmapiiri.

Kun kysyimme nuorten odotuksia tulevaisuuden työelämälle, oli vastauksissa paljon vaihtelua. Silti liki puolella vastaajista suurimpana odotuksena on saada tulevaisuudessa työ, joka on mielenkiintoinen ja josta nauttii ja pitää. Useat vastaajat nostivat esiin lisäksi hyvän työilmapiirin, yhteishengen ja toimeen tulemisen työkavereiden kesken. Nuoret toivovat työltä myös, että se olisi vastuullista, haastavaa, monipuolista ja toisi uudenlaisia kokemuksia.

Työnantajalla on todellakin väliä Z-sukupolvelle

Kun puhutaan Z-sukupolvesta työnantajia eniten kiinnostavat mielipiteet liittyvät ominaisuuksiin, joita työantajassa arvostetaan. Tähän kysymykseen tulikin vastaajilta pitkiä vastauksia ja suorastaan adjektiivien luetteloita. Työnantajan toivotaan olevan kyselyn mukaan erityisesti ymmärtäväinen (35 prosenttia), ystävällinen ja joustava. Myös sitä, että työnantaja on kiinnostunut ja kuuntelee työntekijää, arvostettiin korkealle vastaajien keskuudessa.

Seuraavaksi eniten arvostettavia piirteitä työnantajassa ovat huumorintaju, rehellisyys ja reiluus. Reiluuteen kuuluu ihmisten kohteleminen tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Yllättävää oli, että vain kolme vastaajaa nosti esiin työnantajan luotettavuuden.  Muita tärkeitä työnantajan ominaisuuksia ovat vastaajien mielestä työantajan helppo lähestyttävyys ja avoimuus sekä se, että työntekijälle annetaan palautetta.

Milleniaalit ja sukupolvi Z arvostavat työn sisältöä

Kyselyn tulokset ovat toki vain suuntaa antavia, mutta niiden perusteella voidaan silti tehdä joitain johtopäätöksiä.

Niin milleniaalit kuin sukupolvi Z odottavat työn olevan mielenkiintoista ja merkityksellistä. Kummatkin sukupolvet laittavat painoarvoa lisäksi yrityskulttuuriin, jonka osana on nimenomaan työilmapiiri ja työkaverit.

Tulevaisuudessa työn pitää joustaa

Mielenkiintoisin kyselyn tulos liittyy kuitenkin työnantajan ominaisuuksiin. Sillan toteuttaman kyselyn perusteella työnantajan toivotaan olevan ymmärtäväinen, ystävällinen ja joustava. Nämä luonnehdinnat viittaavat, että työn halutaan tulevaisuudessa joustavan oman elämän mukaan. Deloitten tutkimuksessakin nousi esiin vastauksissa joustavuus. Tarkoittaako tämä, että työelämään astuva sukupolvi haluaa elämältään paljon enemmän kuin vain työpaikan? Pelkkä merkityksellisyys ja palkkapussi eivät enää riitä, jotta työssä viihtyy ja pysyy.

Työ on yhteisö, jossa vietetään myös vapaa-aikaa?

Huomioitavaa on myös, että työantajan kyvykkyys johtaa ja olla toimivassa vuorovaikutuksessa työntekijän kanssa on tärkeässä asemassa. Vastausten mukaan työnantajan halutaan olevan kiinnostuneita työntekijöistä muinakin kuin vain työntekijöinä. Viittaako tämä siihen, että tulevaisuudessa työpaikan halutaan olevan ennen kaikkea yhteisö, jossa viihdytään työajan lisäksi myös vapaa-ajalla?

 

Sillan HR-asiantuntijat auttavat mielellään kehittämään yrityksenne HR- ja johtamiskäytöntöjä. Lue lisää HR-palveluistamme täältä. 

 

Riina Kosonen

HR-System Manager
Riina Kosonen
riina.kosonen@silta.fi