1 minuutin luku

Työturvallisuuslakiin muutoksia 1.6.2023 alkaen

Työturvallisuuslakiin muutoksia 1.6.2023 alkaen

 

Työnantajan työturvallisuusvelvoitetta ollaan tarkentamassa. Työturvallisuuslain muutoksilla on tarkoitus edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista. Toimenpiteillä pyritään ehkäisemään varhaista työelämästä poistumista ja taata työntekijöille paremmat mahdollisuudet työskennellä pidempään työkykyisenä.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan yleiset ohjeet eivät aina ole riittävät yksittäisiä työntekijöitä varten. Tästä syystä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistaminen otetaan muutoksessa huomioon. Yksittäisen työntekijän tarpeet voidaan käydä läpi jokaisen työntekijän kanssa esimerkiksi kartoituksella, jonka pohjalta voi tehdä yksilöllisiä suunnitelmia. Myös säännölliset keskustelut oman esihenkilön kanssa voivat nostaa esiin asioita, joihin on hyvä puuttua ajoissa. Tämä vaatii jatkuvaa tarkkailua työnantajalta.

Työhyvinvointi pitää sisällään työn mielekkyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Työhyvinvointia voidaan ennakoida ja tukea monin eri tavoin. Työhyvinvointi on kuitenkin subjektiivinen näkemys ja siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Toimiva ja kattava perehdytysprosessi on työelämässä avainasemassa. Kun työntekijällä on tunne oman työnsä hallinnasta, virheitä ja vaaratilanteita sattuu vähemmän. Vaarojen arvioinnissa on otettava huomioon myös työntekijän ikääntyminen.

Työhyvinvointia johdetaan teoilla. On tärkeää osoittaa, että jokainen työntekijä on tärkeä ja siksi heidän työhyvinvointiinsa panostetaan. Työtä ja palaverikäytäntöjä voidaan muokata mahdollisuuksien mukaan, työaikaa voidaan lyhentää, työntekijää voidaan kouluttaa jne.

Keskeisimmät muutokset:

  • Työntekijöiden yksilölliset työsuojelutoimenpiteet huomioitava
  • Ikääntymiseen liittyvät riskit tunnistettava
  • Fyysiset ja henkiset kuormitustekijät huomioitava
  • Raskaussuojelun perussäännöstä selvennetään