6 kysymystä koronan vaikutuksesta kesälomaan – Sillan asiantuntijat vastaavat

Korona on sekoittanut monissa yrityksissä normaalit rutiinit, myös kesälomien osalta. Moni odottaa edelleen päätöstä loma-ajankohdasta, osalla lomautukset jatkuvat kesälomasesongin aikana. Sillan palkka-asiantuntijat vastaavat vuosilomaa askarruttaviin kysymyksiin.

1. Voiko työnantaja määrätä vuosiloman ajankohdan?

Työnantaja voi määrätä kesäloman ajankohdan, mutta työntekijät lomatoiveet tulisi ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu lomien sijoittelussa on oleellista. Tasapuolinen kohtelu vaikuttaa luonnollisesti työmotivaatioon ja -viihtyvyyteen.  

Vuosilomasta 24 päivää on annettava kesälomakautena eli 2.5.–30.9. Kesälomasta vähintään 12 päivää pitää olla mahdollisuus saada yhtäjaksoisesti.

2. Milloin loman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään?

Loman ajankohdasta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Korona-aika on saattanut sekoittaa pakkaa, eikä tämä tänä kesänä ole mahdollista. Loman ajankohta on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista.

3. Useat suomalaisyritykset ovat joutuneet lomauttamaan työntekijöitään koronapandemian vuoksi. Voiko kesäloman ajalle sijoittaa lomautusta?

Työntekijän ei ole mahdollista olla samanaikaisesti sekä lomalla että lomautettuna. Vuosiloma voidaan pitää kesken lomautuksen, jolloin työntekijällä on oikeus vuosilomapalkkaan, mutta ei luonnollisestikaan työttömyysetuuteen. Sovitun vuosiloman ajalle ei voi määrätä lomautusta ilman työntekijän suostumusta.

4. Kun kesäloma sijoitetaan lomautuksen ajalle, miten se vaikuttaa loma-ajan palkkaan ja/tai työttömyyspäivärahaan?

Vuosiloma pidetään suunnitellun mukaisesti, vaikka yrityksessä alkaisivat lomautukset. Vuosiloma voidaan pitää myös kesken lomautuksen, jolloin työntekijällä on oikeus vuosilomapalkkaan, mutta ei työttömyysetuuteen.

5. Maksetaanko loman ajalta lomarahaa?

Lomarahan maksaminen ei perustu lakiin, vaan työehtosopimukseen tai työsopimukseen. Tämä asia pitää tarkistaa sovellettavasta työehtosopimuksesta tai työsopimuksesta.

6. Kertyykö lomautuksen aikana vuosilomaa?

Lomaa kertyy lomautuksen ensimmäisen 30 työpäivän ajalta eli kuudelta viikolta. Jos lomauttaminen on toteutettu lyhentämällä työntekijän työviikkoa tai muulla siihen verrattavalla tavalla, lomautuspäivät ovat työssäolon veroisia päiviä enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Lomanmääräytymisvuoden vaihtuessa 1.4. alkaa aina uusi kuuden kuukauden jakso.

New Call-to-action